Както във всяка техника, така и в септичната яма нещо се обърква и се получават неизправности. Миризма от септичната яма е едно от следствията на неизправностите. Появата на неприятната миризма може да е причинена както от механични повреди на септичните ями, така и от неблагоприятната химико-биологична атмосфера вътре в ямата.

Често неприятната миризма може да се дължи на гнилостен процес, което налага почистване на септичните ями.

Една от най-разпространената причина за поява на неприятна миризма е самото пречиствателно съоръжение. Обикновено се среща при дълго време не ползвана септична яма.

Проблема с появата на бактериите на гнилостния процес е свързан и с редовното превишаване обема на отпадъчните води в ямата.

При редовно превишаване концентрацията на битовата химия, или използването на забранени миещи средства (избелващи, хлорсъдържащи), се нарушава жизнената дейност на полезните анаеробни и аеробни бактерии и това води до увеличаване на гнилостните бактерии.

Ето защо е необходимо задължително при почистване на септичните ями да се оставя около 20 % от утайката за да може да се развиват колониите на полезните бактерии.

Причина за появата на неприятна миризма може да бъде и не ползването на специалните бактерии за почистване на септичните ями, или ползването на некачествени такива.

При ниски температури около нулата на отпадъчните води в ямата специализираните  в разграждането на отпадъците бактерии престават да работят, което води до образуване на неприятна миризма при не редовно почистване на септичните ями.

Неприятна миризма от септичната яма може да се разнася и заради допуснато наводняване на пречиствателното съоръжение. В зависимост от модела и организацията на водоотделянето, наводняване може да бъде предизвикано по различни причини.

При енергозависимите устройства това може да бъде: повреда на компресора, изключване на електрозахранването, излязъл от строя поплавък на превключвателя на режима, блокиране на поплавъка в стените на корпуса на пречиствателя, повреда на дренажната помпа на системата за отвеждане на водите, затлачване на дренажната система, вдигане нивото на подпочвените води.

В енергонезависимите септични ями причина за наводняване може да бъде затлачване на дренажната система, вдигане нивото на подпочвените води, запушване на преливника, затлачване на биофилтъра, повреда на дренажната помпа на системата за водоотвеждане.

Както виждате, факторите, оказващи влияние за поява на неприятна миризма от септичната яма са много. Нормалната работа на съоръжението зависи от вашето отношение.

Спазването на  правилата за експлоатация, почистването на септичните ями и своевременното им техническо обслужване ще ви помогнат никога да не почувствате неприятния мирис.